Ochrana osobných údajov:

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je OZ Zatúlané psíky Šaľa, IČO: 422 051 82, DIČ: 2023729928, so sídlom 925 84 Vlčany 786, registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS1-900/90-37209. V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: info@zatulanepsikysala.sk.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe prostredníctvom emailu alebo pri poskytnutí príspevku nášmu občianskemu združeniu.

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania, kontaktný telefón a kontaktný email na nasledovné účely:

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely predzmluvných vzťahov
  Osobné údaje spracúvame na účely vybavenia požiadavky prostredníctvom vyplnenia dopytu na webe, alebo zaslaním dopytu na náš email.
 2. Spracúvanie osobných údajov na účely poskytnutia príspevku
  Osobné údaje spracúvame na účely poskytnutia príspevku pre občianske združenie, zaslania propagačného materiálu, darčeku.
 3. Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
  Osobné údaje môžeme spracúvať na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.


Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom, Sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci: Slovenská pošta, a.s., IN TIME s.r.o., DHL Parcel Slovensko spol.s r.o., Parcel service s.r.o.

Akú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Získané osobné údaje na účely prípadných predzmluvných vzťahov uchovávame po dobu jedného roka. Ak do tejto doby nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané. Osobné údaje získané na účel poskytnutia príspevku budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. po dobu 10 rokov.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Právo na prístup k osobným údajom

 1. v zrozumiteľnej forme žiadať presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie a právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám podľa § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov;
 2. právo vyžadovať opravu podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov ak spracúvame neaktuálne osobné údaje;
 3. právo na likvidáciu podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov. Každá žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na likvidáciu nakoľko zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje;
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko sme povinný Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie;
 5. právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje vieme poskytnúť inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné podmienky;
 6. právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28, pričom nemáme automatizovaný spôsob spracovania osobných údajov;
 7. právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 v prípade ak došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, o tomto porušení Vás budeme informovať;
 8. právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov Vaše osobné údaje nemôžeme spracúvať na tento účel. V prípade ak vykonáte objednávku neposkytujete automaticky súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely;
 9. v prípade ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť zákonný zástupca;
 10. právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.


Vašu žiadosť týkajúcu sa Vašich práv podľa vyššie uvedeného bodu vybavíme bezplatne, ak zákon neustanovuje inak a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná. Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 a § 41 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podľa návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

sk_SKSK